I. Alapfogalmak

Üzemeltető: TerraPlaza Kft., mint a Szolgáltatás létrehozója, tulajdonosa és fenntartója.

Szolgáltatás: terraplaza.org internetes oldal szolgáltatásai.

Felhasználó: minden olyan természetes személy vagy szervezet, aki aktív Felhasználói Fiókkal rendelkezik.

Felhasználói Fiók: a Felhasználó által a Szolgáltatásban regisztrált, jelszóval védett, a Felhasználóhoz tartozó, egyedi és személyes hozzáférés, mely elengedhetetlen a Szolgáltatás egyes részeinek használatához.

Felhasználói Tartalom: minden adat vagy fájl, melyet a Felhasználó a Szolgáltatás használata során az Üzemeltető számítógépes rendszerében elhelyez vagy meglevőt megváltoztat.

Hirdető: Azon Felhasználó, mely aktív hirdetéssel rendelkezik.

Adminisztrátor: az Üzemeltető által emelt jogosultságokkal felruházott Felhasználói fiók.

Látogató: Felhasználói Fiókkal nem rendelkező (valamint adatvédelmi kérdésekben a Felhasználói Fiókjába még be nem jelentkezett) természetes személy.

II. Általános rendelkezések

1. A Felhasználó a Felhasználói Fiók regisztrálásával és használatával elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte, megértette és vállalja, hogy azt betartja.

2. Amennyiben a Felhasználó megsérti az ÁSZF-et, úgy az Üzemeltető a Felhasználó számára a Szolgáltatás igénybevételét a Felhasználói Fiók felfüggesztésével korlátozhatja.
a.) Az Üzemeltető fenntartja jogát, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan megváltoztassa, melyről a Felhasználókat írásban értesíti a Felhasználói Fiókba történő belépéskor vagy a Felhasználói Fiókban megadott belépési email címen vagy Szolgáltatás ÁSZF oldalán (jelen oldal) vagy a Szolgáltatás privát üzenet funkcióján keresztül.
b.) A Felhasználó a megváltozott ÁSZF-et ráutaló magatartással, a Felhasználói Fiók továbbhasználatával fogadja el.
c.) Ha a Felhasználó a megváltozott ÁSZF-et nem fogadja el, akkor a Szolgáltatás használatát egyoldalúan abbahagyja azzal, hogy a Felhasználói Fiókjába nem lép be és újat nem készít.

3. Egy Felhasználó egy Felhasználói Fiókkal rendelkezhet, melyet más részére nem engedhet át.

4. A Szolgáltatás igénybevétele főszabály szerint térítésmentes.

5. A Felhasználói Tartalomért a Felhasználó teljeskörűen felel.

6. A Felhasználó lemond szerzői jogainak vagyoni részéről Felhasználói Tartalommal kapcsolatban, tehát anyagi igényt nem támaszt az Üzemeltető felé, valamint az Üzemeltetőnek korlátlan (terjesztés, többszörözés, közvetítés, átdolgozás, nyilvános előadás) felhasználási jogot ad.

7. A Felhasználó az Üzemeltetővel szemben anyagi követelést nem támaszthat. Különösen nem a Szolgáltatásban fellelhető információk megbízhatóságáért, aktualitásáért; a Szolgáltatás használatából keletkező károkért vagy költségekért (főképp nem egy Felhasználó által egy másik Felhasználónak okozott kárért vagy költségért); a Szolgáltatás leállása, hibás működése, elérhetetlensége, megváltozása esetén keletkező kárért; a Moderációért, vagy annak hiányáért.

8. Amennyiben Felhasználói Tartalom miatt állami szerv illetve más személy eljárást indít vagy elháríthatatlan anyagi igényt támaszt az Üzemeltető felé, az Üzemeltető az őt terhelő költséget a Felhasználóra tovább háríthatja.

9. Esetleges jogvita esetén az Üzemeltető a saját székhelye szerinti bíróság illetékességét köti ki.

10. A Szolgáltatás igénybevételekor saját természetbeni tartózkodási helyétől függetlenül a Felhasználó vállalja a magyarországi hatályos jogszabályok betartását a Felhasználói Tartalomban.

11. A Szolgáltatásban megjelenített hirdetéseket és a látogatottság auditálását a Felhasználó nem blokkolhatja, ehhez segítséget nem kérhet és nem adhat a Felhasználói Tartalomban.

12. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást szüneteltesse, módosítsa, átalakítsa a Felhasználók előzetes értesítése nélkül is.

13. Kivételes esetben az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Felhasználói Fiókot bármikor, előzetes értesítés nélkül is felfüggessze, korlátozza, Felhasználói Tartalmat eltávolítson vagy a Felhasználót egy bizonyos tevékenység abbahagyására kötelezze a Szolgáltatásban.

14. Az Üzemeltető a Felhasználó belépési emailcímére vagy privát üzenet formájában a Szolgáltatással kapcsolatos üzeneteket továbbíthat.

15. A teljes Felhasználói tartalom tekintetében a Szolgáltatás a 2001. évi CVIII. törvény 2.§ lc. pontja szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül, vagyis a 7.§ 3. bekezdése szerint az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

III. Moderáció

1. A Szolgáltatás területén a Felhasználói Tartalom az Adminisztrátorok által ellenőrzött (kivétel: felhasználói jelszavak és a privát üzenetek), mely tevékenység összességében a Moderáció.

2. A Moderáció elsődleges célja a Szolgáltatás üzemszerű működése és a kulturált hangnemű, konstruktív beszédlégkör fenntartása.

3. Az Adminisztrátorok a jogszabályokba vagy az ÁSZF-be ütköző Felhasználói Tartalmat részben vagy egészében eltávolíthatják, módosíthatják.

4. Az Adminisztrátorok a Felhasználót a szabályok megsértésének abbahagyására figyelmeztethetik, valamint ideiglenesen vagy véglegesen a Felhasználói Fiókot kitilthatják.

5. Ha a Felhasználó Felhasználói Fiókjának kitiltása alatt újabb fiókot hoz létre, akkor az összes Felhasználói Fiókja végleges kitiltásra kerülhet és az Adminisztrátorok engedélyéig újat nem készíthet.

6. A Moderációs döntések véglegesek. Észrevételt tenni megalapozott(!) indokkal az info@terraplaza.hu címen lehet.

7. Moderációt kérni csak a jelentések funkció használatával lehet, más módon nem!

8. A moderációról [Miért moderáltuk?], emailben vagy privát üzenetben történik értesítés, azonban az Üzemeltetőnek nincs értesítési kötelezettsége.

9. Az Adminisztrátor Moderációval nem összefüggő véleménye magánvélemény, mely nem feltétlenül tükrözi az Üzemeltető álláspontját.

10. Felhasználói Fiók a Felhasználó kérésére nem törölhető.

Különösen tiltott a Felhasználói Tartalomban

1. Bármely beavatkozás, mely hátrányosan változtatja meg a Szolgáltatás megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát, zavarja a többi Felhasználót (például: mértéktelen hangulatjel használat, óriási méretű képek, kártékony programkódok, felesleges üres sorok, túlburjánzó díszítések és sorminták, folytonos nagybetűs írásmód, illetve a jóérzést zavaró, agresszív, kötekedő, hangulatkeltő, sértő, vulgáris, személyeskedő tartalom).

2. Jogszabálysértés (vagy arra buzdítás), például rágalmazás, becsületsértés, kegyeletsértés, közösség elleni izgatás, rémhírterjesztés, közveszéllyel fenyegetés, önkényuralmi jelképek használata, nemzeti jelképek megsértése.

3. Etnikai, faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozás sértése.

4. A kiskorúak fejlődésére káros tartalmak (a 2010. évi CLXXXV. törvény III-IV-V-VI kategóriájába sorolható: erőszak, szexualitás stb.).

5. „Flood” (illetve „keresztpostázás”): ugyanazon vagy nagyon hasonló tartalom egy helyen többször vagy több helyen.

6. „Cyberbullying”: fenyegetés, zaklatás, támadás.

7. „Flame”: erőteljes érzelmi töltetű, indulatokat gerjesztő, lejárató, elfogadható érv nélküli, valami ellen hangoló tartalom.

8. „Trollkodás”: téma- és közösségromboló provokáció.

9. „OFF-olás”: túlzott mennyiségű témába nem vágó tartalom.

10. „Warez”: a szerzői és szomszédos vagy egyéb vagyoni jogok (vagy általában jogszabályok) által védett bárminemű szoftver / adat / képanyag / hanganyag / filmanyag / stb. jogosulatlan használatának elősegítése (információ megadásával, linkeléssel, bárhogyan); segítségkérés, használatra buzdítás (például: szoftver illegális regisztrációjához, működéséhez szükséges kód vagy azt kijátszó eljárás; elektronikus készülék szoftverének jogellenes megváltoztatása, kijátszása, megváltoztatása a szolgáltatótól való függetlenítéshez, fájlcserélő oldalak meghívói).

11. Aktuálpolitika, faji, etnikai kérdések.

12. „Privát üzenetek kiadása”: a Felhasználók közötti ún. privát üzeneteket a levéltitok védi, azok megosztása a másik fél hozzájárulása nélkül tilos!

13. „Visszaélés személyes adattal”: más Felhasználó vagy személy személyes adatainak az érintett beleegyezése nélküli közzététele.

14. „Üzletrontás”: ne rontsd más üzletét akkor sem, ha ugyanazt a terméket olcsóbban láttad/vetted/adod!

15. „Spam”: kéretlen, tömegesen küldött hirdetés, felhívás, üzenet.

16. Korábban moderált tartalom ismételt elhelyezése.

Szigorúan tilos a következő termékek, szolgáltatások hirdetése

1. Magyarországon élő védett és fokozottan védett állatokat árusítani tilos.

2. Skorpió, scolopendra, mérgeskígyó és egyéb méreggel ölő veszélyes állatnak minősített faj hirdetése szigorúan tilos.

3. Csak egészséges, jól tartott élőlények árusítása megengedett, ill. bármi hiányosság esetén kéretik feltüntetni és pontosan megnevezni a hirdetésben.

4. Az állatok pontos latin megnevezése kötelező

5. Lőfegyver, gáz- és riasztófegyver, légfegyver (airsoft is), festéklövő fegyver (paintball), muzeális fegyver, színházi fegyver, íj, 8cm-nél nagyobb élhosszúságú kés, a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben megemlített bármilyen közbiztonságra veszélyes eszköz, robbanószer, pirotechnikai eszköz, petárda.

6. Jövedéki termék (üzemanyag, alkohol, dohánytermékek stb.).

7. Üdülési csekk, cafeteria, értékpapír, bankbetét, bankjegy vagy bármilyen készpénz-helyettesítő eszköz (bankkártya, hitelkártya stb.), kivétel a forgalmi érték nélküli, régiségként árult termékek.

8. Gyógyszer, kábítószer, bármilyen bódító vagy tudatmódosító szer.

9. Veszélyes (mérgező, gyúlékony, robbanásveszélyes, sugárzó stb.) anyag.

10. Emberi szövet, szerv, szexuális tárgyú termék vagy szolgáltatás.

11. Hamis vagy hamisított márkajelzésű, másnéven klón vagy replika termékek (egy termék illegális másolatát vagy egy gyártó (márka)nevének, logójának illegális felhasználásával készült terméket hirdetni tilos).

12. Garancialevél termék nélkül, valamint igazolvány, bizonyítvány, oklevél, hivatalos irat, közokirat, és ezek érvényesítő szelvénye (matrica, bélyeg, pecsét stb.).

13. Jogvédett szellemi termékek (szoftver, hangfelvétel stb.) jogellenes másolatai, vagy szoftverhez tartozó, de az eredeti terméktől különválasztott illetve nem jogtiszta kódok, kulcsok, szelvények, adathordozók, tartozékok.

14. Számítógépes játékok accountja (hozzáférés, regisztráció, felhasználói fiók) és az azokhoz kapcsolódó játékok, melyek nem használhatóak a fiók nélkül (bővebben), illetve (tipikusan az ún. MMORPG) játékokban használatos virtuális tárgyak (karakter, pénz, egyéb).

15. Személyes adatokat tartalmazó adatbázis; meghívó / account (hozzáférés, regisztráció, felhasználói fiók) FTP, torrent, web vagy közösségi oldalakra.

16. Kártékony szoftver (vírus, trójai, rootkit stb.) illetve hardver (pl. keylogger)

17. Szolgáltató által letiltott telefon, tablet stb.

18. Bármi, ami sérti személy vagy szervezet jogát (személyiségi, kegyeleti, szabadalmi, szerzői stb.), jogos érdekét.

19. Bármi, ami bűncselekményből származik.

20. Termék vagy szolgáltatás, melynek internetes forgalmazását jogszabály tiltja.

21. Az Üzemeltető engedélye nélküli marketing vagy gazdasági tevékenység (tagok, vásárlók gyűjtése, szervezése, regisztrációra invitálása, ajánlattétel, felhívás.

22. Egy konkrét termék vagy szolgáltatás többszöri hirdetése.

Jótanácsok, további szabályok

1. Név kiválasztása: ne legyen védett név vagy elnevezés, közismert ember vagy közszereplő (művész)neve, más jogát vagy méltányolható érdekét sértő,megtévesztő, obszcén, reklámot, hirdetést tartalmazó.

2. Újoncoknak ajánlott a Helpdesk összefoglalójának elolvasása.

3. Az Üzemeltető felhívja minden Felhasználó figyelmét, hogy a Felhasználói tartalmat körültekintően, megfontoltan hozza létre, mert az később (akár évek múlva) is látható maradhat, azt bárki (internetes keresőrobotok is) láthatja, lementheti.

IV. Adatvédelem, szerzői jog

1. A Felhasználó hozzájárul, hogy az általa önként megadott illetve a Szolgáltatás használata során keletkezett adatát az Üzemeltető megismerje, kezelje, tárolja, üzemeltetéshez felhasználja.

2. Az Üzemeltető mindent megtesz azért, hogy a hatályos jogszabályok szerint maximális jogi és műszaki biztonsággal kezelje a Felhasználók Szolgáltatás használata során átadott és keletkező személyes adatait.

3. A Szolgáltatásban Felhasználóknak küldhető úgynevezett „privát üzenetek” magánlevelezésnek minősülnek, azokat a levéltitok védi és csak a küldő és a címzett Felhasználó ismerheti meg.

4. A Felhasználó személyes adatait az Üzemeltető harmadik fél részére nem adja át.

5. A Hirdető hozzájárul, hogy az általa önként megadott illetve a Szolgáltatás használata során keletkezett személyes adatát (Vezetéknév, Keresztnév, Ország, Irányítószám, Város, Telefonszám), felhasználók részére közzétegye.

6. Az Üzemeltetőnek jogszabályi kötelezettsége van arra, hogy bíróság vagy hatóság megkeresésére bármilyen Felhasználói adatot, tartalmat, privát üzenetet átadjon.

7. Szerzői jogi nyilatkozatunk, itt érhető el: Impresszum.

V. Használati díjak

1. Az oldal használata ingyenes.

2. A Hirdető ugyanakkor egyes szolgáltatásokat (Prémium hirdetés), fizetés ellenében vehet igénybe. A fizetős szolgáltatás fajtájára, funkciójára, hozzáférésének időtartamára, a mindenkori fizetendő díj összegére és az elérhető fizetési módokra külön hívják fel a felhasználó figyelmét.

3. A felhasználó igazolja, hogy minden, a fizetési folyamat keretében megadott adata (különösen a banki kapcsolat, bankkártyaszám stb.) teljes és hiteles.

4. A fizetési lehetőségek a rendszertől, a felhasználó származási országától és a piacon elérhető és műszakilag megvalósítható fizetési lehetőségektől függően változnak. A TerraPlaza fenntartja a jogot a fizetési lehetőségek bármikori megváltoztatására.

5. A TerraPlaza fenntartja a jogot a rendszeren belüli tulajdonságok (beleértve virtuális pénznemek) használati díjának megváltoztatására. Ebbe beletartozik a TerraPlaza azon joga is, hogy a honlapon belüli szolgáltatásoknak a jövőben történő megvásárlása esetén csökkentse vagy emelje a használati díjának összegét.